Ecclesiastes

Ecclesiastes 1: Everything sucks

Ecclesiastes 2: Sex parties suck

Ecclesiastes 3: Musical interlude

Ecclesiastes 4: Work, Oppression and Isolation

Ecclesiastes 5: The woes of money

Ecclesiastes 6: Stinginess is worse

Ecclesiastes 7: What Solomon learned

Ecclesiastes 8: But it’s important to obey the king

Ecclesiastes 9: Everyone dies

Ecclesiastes 10: Stupidity is the worst

Ecclesiastes 11: Actually, money’s okay

Ecclesiastes 12: Solomon’s final advice